Szkolenie z kategorii Motoryzacja

Problem solving and 8D sheet in automotive industry

O szkoleniu O szkoleniu

Szkolenie w języku polskim lub angielskim! 

 

Training duration

 • We offer 2 options : 7 or 14 hours

TARGET OF THE WORKSHOP

 • Familiarizing participants with a comprehensive approach to „problem solving” and acquiring the skills of practical application of the 8D sheet.

WORKSHOP METHOD

 • Lecture, discussion, exchange of experiences, exercises.

TRAINER EXPERIENCE

 • Hundreds of 8D audits performed at tier 1 as the SQA of a leading OEM,
 • Strong knowledge of many production processes gained as SQA Manager Central Europe for a leading OEM

 

CEL WARSZTATÓW

 • Zapoznanie uczestników z kompleksowym podejściem do rozwiązywania problemów oraz nabycie umiejętności praktycznego stosowania z wykorzystaniem arkusza 8D.

CZAS  TRWANIA WARSZTATÓW

 • Proponujemy 2 opcje : 7 albo 14 godzin

METODA NAUCZANIA

 • Wykład, dyskusja, wymiana doświadczeń, ćwiczenia.

Doświadczenie trenera

 • Setki przeglądów 8D  u tier1 przeprowadzonych jako SQA wiodącego OEM,
 • Gruntowna znajomość wielu procesów produkcyjnych zdobyta jako SQA Manager Central Europe dla wiodącego OEM

 

Dla kogo Dla Kogo

INTENDED AUDIENCE

 • Management, production, process and quality engineers, maintenance, logistics and other people involved in problems solving in the plant.

ADRESACI WARSZTATÓW

 • Kierownictwo, inżynierowie produkcji, procesu, jakości, pracownicy UR, logistyki oraz inne osoby uczestniczące w rozwiązywaniu problemów w zakładzie.

I. Induction to the Problem Solving concept

 • Process and routine in problem solving
 • Where to get information about problems
 • The role of teamwork in solving problems
 • The role of management in the problem solving process
 • PDCA approach to problem solving

II. Tools used in problem solving

 • Check sheet / control card
 • Histogram / Pareto Analysis / Correlation Graph
 • Description of the 5W2H problem (+ exercises)
 • Ishikawa diagram (+ exercises)
 • Brainstorming – generating ideas (+ exercises)

III. Problem solving process

 • Defining the problem
 • Searching for the causes of the problem
 • Searching for the real sources of the problem
 • Generating solutions
 • Analysis and selection of a solution (confirmation of effectiveness and monitoring)
 • Standardization

IV .Report 8D – elements and steps 8D

V. Practical workshops using the 8D method

 

PROGRAM WARSZTATÓW

I. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving

 • Proces i rutyna w rozwiązywaniu problemów
 • Skąd czerpać informacje o problemach
 • Rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów
 • Rola kierownictwa w procesie problem solving
 • Podejście PDCA w rozwiązywaniu problemów

II. Narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów

 • Arkusz kontrolny / karta kontrolna
 • Histogram / Analiza Pareto / Wykres korelacji
 • Opisanie problemu 5W2H (+ ćwiczenia)
 • Diagram Ishikawy (+ ćwiczenia)
 • Burza mózgów – generowanie pomysłów (+ćwiczenia)

III. Proces rozwiązywania problemów

 • Zdefiniowanie problemu
 • Poszukiwanie przyczyn problemu
 • Poszukiwanie rzeczywistych źródeł problemu
 • Generowanie rozwiązań
 • Analiza i wybór rozwiązania (potwierdzenie skuteczności i monitorowanie)
 • Standaryzacja

IV. Raport 8D – elementy i etapy analizy 8D

V. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem metody 8D

I. Induction to the Problem Solving concept

 • Process and routine in problem solving
 • Where to get information about problems
 • The role of teamwork in solving problems
 • The role of management in the problem solving process
 • PDCA approach to problem solving

II. Tools used in problem solving

 • Check sheet / control card
 • Histogram / Pareto Analysis / Correlation Graph
 • Description of the 5W2H problem (+ exercises)
 • Ishikawa diagram (+ exercises)
 • Brainstorming – generating ideas (+ exercises)

III. Problem solving process

 • Defining the problem
 • Searching for the causes of the problem
 • Searching for the real sources of the problem
 • Generating solutions
 • Analysis and selection of a solution (confirmation of effectiveness and monitoring)
 • Standardization

IV .Report 8D – elements and steps 8D

V. Practical workshops using the 8D method

 

PROGRAM WARSZTATÓW

I. Wprowadzenie do koncepcji Problem Solving

 • Proces i rutyna w rozwiązywaniu problemów
 • Skąd czerpać informacje o problemach
 • Rola pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów
 • Rola kierownictwa w procesie problem solving
 • Podejście PDCA w rozwiązywaniu problemów

II. Narzędzia wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów

 • Arkusz kontrolny / karta kontrolna
 • Histogram / Analiza Pareto / Wykres korelacji
 • Opisanie problemu 5W2H (+ ćwiczenia)
 • Diagram Ishikawy (+ ćwiczenia)
 • Burza mózgów – generowanie pomysłów (+ćwiczenia)

III. Proces rozwiązywania problemów

 • Zdefiniowanie problemu
 • Poszukiwanie przyczyn problemu
 • Poszukiwanie rzeczywistych źródeł problemu
 • Generowanie rozwiązań
 • Analiza i wybór rozwiązania (potwierdzenie skuteczności i monitorowanie)
 • Standaryzacja

IV. Raport 8D – elementy i etapy analizy 8D

V. Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem metody 8D

Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydziału Mechanicznego – kierunek: mechanika i budowa maszyn; specjalność: samochody i ciągniki oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego – kierunek: zarządzanie i marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej w zakresie technologii, produkcji pojazdów, usług narzędziowych (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale: Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na wydziale: Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Doświadczony praktyk w branży motoryzacyjnej w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, gumy oraz obróbki (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!