Warsztaty doskonalące dla audytorów ISO 9001

I03 – Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA)

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Podczas szkolenia nabędą Państwo umiejętności audytorskie niezbędne do audytowania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Po pozytywnym przejściu kursu będą Państwo umieli efektywnie planować, realizować, raportować audyty wewnętrzne.

Zakres szkolenia

– Audity – wyjaśnienie ich celu i planowania, a także sposobu, w jaki należy przystąpić do auditu, przeprowadzić go i przedstawić jego wyniki w raporcie;
– Auditorzy – odpowiedzialność, cechy osobiste i kryteria wyboru auditorów. Program certyfikacji auditorów;
– Narzędzia auditowe – narzędzia dostępne dla auditorów i wspomagające ich działanie;
– Ćwiczenia i warsztaty po każdej z wyżej wymienionych części teoretycznych.

Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

– Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
– Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikat Auditora Wewnętrznego ISO 9001:2015 wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Grupa docelowa

Pracownicy działów jakości bądź wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych, kierownictwo średniego szczebla, pełnomocnicy ds. jakości lub  inni wytypowani do pełnienia roli audytorów wewnętrznych i/lub chcący zdobyć wiedzę i  umiejętności w tym zakresie

Warunki uczestnictwa

Predyspozycje osobowe do pełnienia roli auditora wewnętrznego
Znajomość struktury i wymagań normy ISO 9001:2015

Czas trwania

2 dni

Zapisz się na szkolenie